LEGISLATIV – 22 septembrie 2022
15954
post-template-default,single,single-post,postid-15954,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-7

LEGISLATIV – 22 septembrie 2022

LEGISLATIV – 22 septembrie 2022

In fiecare luna veti regasi in cadrul acestei rubrici informatii necesare, concentrate intr-o singura sursa, privind schimbarile survenite in cadrul legislativ care guverneaza industria HORECA.

 1. Ordinul nr. 20953/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Perfecţionarea/recalificarea angajaţilor din societăţi”, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiţia 19, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 770 din 02 august 2022, în vigoare de la 02 august 2022.

Această procedură reglementează o schemă transparentă de ajutor de minimis, care se adresează întreprinderilor care doresc să îşi îmbunătăţească competenţele în rândul angajaţilor, intitulată „Perfecţionarea/recalificarea angajaţilor din societăţi”.

Bugetul schemei de ajutor de minimis este de 34.000.000 de euro, echivalent în lei. Pentru conversia în euro, în cadrul acestei scheme de ajutor se va utiliza cursul de schimb InforEuro. Numărul maxim estimat al întreprinderilor în cadrul schemei de ajutor de minimis este de 2.200.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat unui beneficiar de ajutor de minimis, în corelaţie cu numărul de angajaţi instruiţi, este de 17.000 de euro. Dovada absolvirii cursurilor este diploma de absolvire a cursului.

[…] Mai multe informații în Anexa legislativ.

Prezenta schemă de ajutor de minimis se aprobă prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării şi se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis.

 1. Ordinul nr. 120/4.724/2022 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export şi comerţ intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 776 din 04 august 2022, va intra în vigoare de la 2 noiembrie 2022.

 

Norma pentru siguranţa alimentelor de origine non-animală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export şi comerţ intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor, din 18.07.2022, va intra în vigoare de la 22 noiembrie.

 

 1. Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 750 din 26 iulie 2022, va intra în vigoare la 26 noiembrie 2022.

 

Această lege modifică Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Conform noii legi, prin semnarea cererii de înregistrare în registrul comerţului/acordului de constituire, persoanele fizice care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială îşi asumă răspunderea că nu sunt incapabile şi că nu li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de persoană fizică autorizată, titular al întreprinderii individuale, membru al întreprinderii familiale, ca pedeapsa complementară a condamnării pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019, în cererea de înregistrare/acordul de constituire fiind prevăzută o clauză în acest sens.

Totodată, este prevăzut că întreruperea temporară a activităţii unei persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale nu poate depăşi 3 ani de la data înscrierii menţiunii în registrul comerţului şi înştiinţării organelor fiscale. Reluarea activităţii se înregistrează în registrul comerţului.

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

 1. a) Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. b) Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 11.
 1. Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 29 iunie 2022, în vigoare de la 29 iunie 2022.

Acest act normativ prevede că obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 aprilie 2022, se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 9 luni.

Debitorii pot beneficia o singură dată de suspendarea obligaţiilor de plată pentru fiecare împrumut, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă facilităţile de credit revolving, inclusiv cele de tipul cardurilor de credit, al descoperitului de cont şi al liniilor de credit acordate debitorilor persoane fizice şi debitorilor persoane juridice.

Facilitatea poate fi acordată doar pentru creditele care nu au înregistrat restanţe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligaţiei de plată şi nu înregistrează restanţe nici la data solicitării de suspendare a obligaţiilor de plată.

Măsura prevăzută se acordă exclusiv debitorilor care au fost afectaţi financiar de situaţia gravă generată de criza actuală determinată direct sau indirect de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina, pe baza criteriilor stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aşa cum rezultă din evaluările efectuate de creditori cu privire la îndeplinirea cerinţelor din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor de principal, dobânzilor şi comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, pe hârtie sau prin mijloace electronice de comunicare, la datele de contact stipulate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, cel mai târziu în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă conform art. 7.

Solicitarea trebuie însoţită de declaraţiile pe propria răspundere şi de acordul codebitorilor, garanţilor şi fideiusorilor, după caz. În cazul creditelor acordate cu garanţii guvernamentale, acordul statului este implicit.

Creditorul analizează solicitarea şi o aprobă în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării. Pentru solicitările aprobate, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data aprobării.

 1. Ordonanţa nr. 18/2022 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 779 din 04 august 2022, în vigoare de la 7 august 2022.

 

Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar autorizării şi funcţionării în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine autorizate de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului. Astfel, societăţile şi organizaţiile economice străine pot fi autorizate să deţină reprezentanţe în România de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, care eliberează, în acest sens, o autorizaţie de funcţionare.

Autorizaţiile de funcţionare a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine se eliberează, la cererea acestora, de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, prin intermediul unei platforme electronice, pe o perioadă de minimum 1 an, cu posibilitate de prelungire pe aceeaşi perioadă. Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare se achită o taxă de autorizare în sumă de 1.000 de euro/an, echivalentul în lei, la cursul Băncii Naţionale a României din data plăţii.

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, prin intermediul platformei electronice, oferă posibilitatea consultării informaţiilor referitoare la reprezentanţele înregistrate în România şi autorizate de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, cu respectarea legislaţiei privind datele cu caracter personal.

Pentru activitatea desfăşurată în România, reprezentanţele sunt obligate să se înregistreze fiscal în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi să plătească impozitele şi taxele stabilite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit altor prevederile legale.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin al ministrului antreprenoriatului şi turismului se aprobă normele metodologice privind punerea în aplicare a acesteia, iar platforma electronică va deveni operaţională în termen de maximum 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

 1. Hotărârea nr. 982/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 784 din 08 august 2022, în vigoare de la 8 August 2022.

 

Hotărârea Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 4 august 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 2. – (1) Valoarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii alocată în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 este de 419.428 mii de lei, echivalentul a 86.805.555,91 de euro la cursul Inforeuro din luna august 2020, din care contribuţia Uniunii Europene este de 356.513 mii de lei, echivalentul a 73.784.722,52 de euro, corespunzând unei contribuţii a Uniunii Europene de 85%, iar contribuţia naţională este de 62.915 mii de lei, echivalentul a 13.020.833,39 de euro, corespunzând unei contribuţii naţionale de 15%.

 1. La articolul 5, alineatele (7) şi (8) vor avea următorul cuprins:

(7) Indicatorii de realizare ai programului sunt:

 1. a) minimum 23.750 de angajaţi care beneficiază de programe de formare;
 2. b) minimum 2.375 de întreprinderi sprijinite.

(8) Indicatorii de rezultat ai programului sunt:

 1. a) minimum 19.000 de persoane care dobândesc o calificare/care şi-au validat competenţele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calităţii de participant;
 2. b) minimum 285 de IMM-uri care introduc programe de învăţare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului.
 1. Ordinul nr. 1314/2022 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 799 din 11 august 2022, în vigoare la de 11 august 2022.

 

Potrivit Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăţilor existente încă la nivel local.

Societățile eligibilite trebuie să respecte criteriul conform căruia cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante. Pentru societățile înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatiști din Consiliul de Administrație este formată din femei. Înscrierea în cadrul programului, dar și toată implementarea și derularea măsurii de sprijin se va face exclusiv on-line prin intermediul aplicației Ministerului antreprenoriatului și turismului IMM-Recover.

Data de la care va fi activă aplicația informatică de înscriere și gestiune a programului Femeia Antreprenor este 18 august 2022, începând cu ora 10.00. Solicitantele au la dispoziție 30 de zile lucrătoare pentru depunerea aplicației pentru obținerea finanțării.

Prin implementarea Programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 5.000 de beneficiare, Bugetul estimat pentru întreaga perioadă fiind 1.000.000.000 lei.

 1. Ordinul nr. 449/2022 privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la soluţionarea alternativă a litigiilor, va intra în vigoare la 18 august 2022.

Începând cu data de 18 august 2022 comercianţii au obligaţia să afişeze placheta informativă prevăzută în anexa nr. 1 din Ordinul 449/2022 pentru a asigura accesul facil al consumatorilor la entitatea de soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi la procedurile de soluţionare alternativă a litigiilor – procedurile SAL, în vederea soluţionării alternative a reclamaţiilor acestora.

Placheta va fi realizată prin grija comerciantului şi se afişează în câmpul vizual al consumatorului, la loc vizibil, lângă casa de marcat ori lângă orarul de funcţionare, în spaţiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciului, inclusiv a serviciilor turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion.

Comercianţii care administrează site-uri de vânzări, preluare comenzi online şi/sau publicitate la produse şi/sau servicii, la servicii turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce – comerţ electronic, sunt obligaţi să afişeze pe prima pagină a site-ului – home page, pe bara de meniu a paginii, pictogramele prevăzute în anexa nr. 2.

 1. Ordinul nr. 1855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 807 din 16 august 2022, în vigoare de la 16 august 2022.

 

Procedura se aplică în cazul salariaţilor care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna în care au fost realizate, conform art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi care datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei de calcul aferente venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuţii, şi nu la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

 1. Ordinul nr. 1293/2022 pentru aprobarea Procedurii de avizare a organizaţiilor de management al destinaţiei, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 818 din 19 august 2022, în vigoare de la 19 august 2022.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Memory: 20MB (7.81% of 256MB)